WYSIWYG Web Builder
วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563
วันเด็ก
         วันเด็กแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับเยาวชนไทย ในนาม บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด จึงได้มีการ นำของเล่น ขนม และนํ้า ไปแจกตามโรงเรียนใน อ.เขาหินซ้อน เช่น โรงเรียนวัดลำมหาชัย  โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์  โรงเรียนบ้านหนองกลางดง และหมูบ้านใกล้เคียง