WYSIWYG Web Builder
อบรบดับและฝึกซ้อมหนีไฟ
        โรงงานของเราได้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟเป็นประจําทุกปี เพื่อให้พนักงานและบุคคลากรทุกคนได้มีความรู้และความสามารถในการรับมือและเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุการ์ณที่ไม่คาดคิดขึ้น